Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
PRZECZYTAJ TAKŻE:
Reklama tablice adresowe
Reklama Elżbieta Łukacijewska
Reklama Wiktoria Aleksandra Barańska
Reklama Powiat Rzeszowski

HIT czy KIT? Pomnik, in-vitro, LGBT, klimat. Poznaj zdanie kandydatów

Podziel się
Oceń

Poprosiliśmy wszystkich kandydatów na prezydenta Rzeszowa o odpowiedzi na 6 prostych pytań. Otrzymaliśmy odpowiedzi od czworga z nich. Jak sobie poradzili? Oceńcie sami!
HIT czy KIT? Pomnik, in-vitro, LGBT, klimat. Poznaj zdanie kandydatów

Autor: Natalia Toropiła

Jako pierwszy odpowiedzi  na nasze pytania udzielił Adam Dziedzic

 

Redakcja: Pomnik Czynu Rewolucyjnego; Hit czy Kit? Zburzyć, przejąć przez miasto i odnowić a może zmienić jego symbolikę zachowując bryłę?

Adam Dziedzic: Absolutnie nie burzyć! Rzeszów kojarzony jest z pomnikiem a pomnik z Rzeszowem. Odnowić i wkomponować u podstawy bryłę pomnika np. w przeszkloną kubaturę multimedialnej galerii, w której prezentowano by historię miasta Rzeszowa.

 

Redakcja: Marsz Równości w Rzeszowie: Hit czy Kit? Jeśli zostanie Pan/Pani prezydentem Rzeszowa to weźmie Pan/Pani w nim udział? Marsz dostanie wtedy patronat Prezydenta miasta?

Adam Dziedzic: Oczywiście wyrażę zgodę na marsz równości. Jako prezydent nie będę blokował inicjatyw związanych z pokojową manifestacją poglądów. 

 

Redakcja: In vitro w Rzeszowie: Hit czy Kit? Czy jest Pan/Pani za kontynuacją programu dofinansowania in vitro z budżetu miasta?

Adam Dziedzic: In vitro będzie finansowane z budżetu państwa. Wolę te pieniądze przeznaczyć na wsparcie dzieci mieszkających w domach dziecka. 

 

Redakcja: Centrum miasta wolne od samochodów: Hit czy Kit? Czy jako prezydent miasta będzie Pan/Pani dążyć do maksymalnego ograniczenia ruchu samochodowego w mieście? 

Adam Dziedzic: Jako prezydent będę dążył do poprawy komfortu mieszkańców Rzeszowa. Wprowadzenie ograniczeń przy istniejących uwarunkowaniach przyniosłoby więcej szkody niż korzyści. Najpierw rozwiążmy problemy komunikacji zbiorowej, zbudujmy ścieżki rowerowe, „rozładujmy” ruch kołowy, a potem wprowadzajmy ewentualne ograniczenia. Jednym z rozwiązań mogących poprawić istniejący stan może być lokalizacja urzędu i wszystkich wydziałów w jednym dobrze skomunikowanym miejscu.   

 

Redakcja: Miasto neutralne klimatycznie; hit czy kit? Czy jako prezydent Rzeszowa będzie Pan/Pani dążyć do uczynienia z Rzeszowa miasta neutralnego klimatycznie? Jeśli tak, to jakimi metodami? Jeśli nie, to dlaczego? 

Adam Dziedzic: Musimy wszyscy podejmować działania dotyczące klimatu. Oczywiście z rozsądkiem, bez przesady, i nie tak, jak to próbowano zrobić w zielonym ładzie. W KPO będą duże środki na ten cel. Transport zeroemisyjny lub niskoemisyjny, termomodernizacja, spółdzielnie energii, OZE czy przydomowe elektrownie wiatrowe i banki energii to tylko niektóre przedsięwzięcia, które będą realizowane. Miasto musi mieć w tym wiodącą rolę. Kampania informacyjna, podnoszenie świadomości, wskazanie źródeł wsparcia finansowego to zadania które urząd musi podjąć. Miasto swoimi rozwiązaniami w przestrzeni publicznej, transporcie i komunikacji, gospodarce wodno - ściekowej musi dawać przykład jak dbać o środowisko. Wachlarz działań w tych obszarach może być naprawdę imponujący! 

 

Redakcja: Rzeszów miastem wielokulturowym; Hit czy kit? Czy Pana/Pani zdaniem wielokulturowość to szansa, czy zagrożenie dla miasta? 

Adam Dziedzic: Rzeszów był miastem wielokulturowym i staje się nim znowu. To nic złego, zawsze bowiem na granicy różnych kultur pojawiają się nowe relacje biznesowe i rozwój. Na tym możemy tylko skorzystać! Tu nie ma żadnego zagrożenia. 

 

 

Jako drugi na pytania odpowiedział Jacek Strojny

 

Redakcja: Pomnik Czynu Rewolucyjnego; Hit czy Kit? Zburzyć, przejąć przez miasto i odnowić a może zmienić jego symbolikę zachowując bryłę?

Jacek Strojny: Przede wszystkim obie strony sceny politycznej wykorzystują temat pomnika do konsolidacji elektoratu. Moim zdaniem obecna sytuacja jest dla partii politycznych wygodna bo pozwala przy każdych wyborach i nie tylko podgrzewać konflikt. Większość Rzeszowianek i Rzeszowian chce pozostawienia pomnika. Jest to symbol miasta. Dlatego też po wyborach, w spokojnej atmosferze konieczne jest powołanie zespołu, który wypracuje konsensus uwzględniający zarówno kontekst historyczny jak i rolę pomnika jako rozpoznawalnego nie tylko w kraju symbolu. Jestem przekonany że w takiej formule uda się rozwiązać zarówno problem właścicielski, symboliki jak i szczegóły dotyczące odnowienia i zagospodarowania terenu wokół.

 

Redakcja: Marsz Równości w Rzeszowie: Hit czy Kit? Jeśli zostanie Pan/Pani prezydentem Rzeszowa to weźmie Pan/Pani w nim udział? Marsz dostanie wtedy patronat Prezydenta miasta?

Jacek Strojny: Podstawą społeczeństwa demokratycznego jest prawo do prezentowania swoich poglądów. Rolą prezydenta nie jest ocenianie światopoglądu, poglądów politycznych, gospodarczych czy stylu życia. Jest nią natomiast zapewnienie wszystkim mieszkańcom miasta przyjaznych warunków życia, w szczególności równemu traktowaniu ze względu na płeć, wiek, wyznanie, kolor skóry czy narodowość. Jestem zdeterminowany, aby zapewnić wszystkim mieszkańcom naszego miasta dobre warunki życia oraz budować społeczeństwo oparte na szacunku do różnorodności. Moim zdaniem Prezydent Miasta powinien jednak unikać bezpośredniego angażowania się w przedsięwzięcia, które mogą mocno polaryzować społeczność. 

 

Redakcja: In vitro w Rzeszowie: Hit czy Kit? Czy jest Pan/Pani za kontynuacją programu dofinansowania in vitro z budżetu miasta? 

Jacek Strojny: Dostrzegam niepokojące trendy we współczesnym społeczeństwie związane z gwałtownie rosnącym problemem niepłodności jako choroby cywilizacyjnej. Wszystko wskazuje na to, że to zjawisko się będzie pogłębiało, dlatego zwiększenie dostępu do metod leczenia niepłodności, w tym in vitro jest konieczne. Od połowy bieżącego roku dostęp do metody będzie możliwy w krajowym systemie leczenia. Warto byłoby aby w ramach wsparcia dostępne były różne metody, w tym akceptowalne z punktu widzenia np. przekonań religijnych. Finansowanie leczenia niepłodności w ramach systemu krajowego oznacza, że nie jest konieczne angażowanie środków miasta na ten cel. W Programie dla Rzeszowa kładziemy duży nacisk na osiedlową profilaktykę zdrowotną dla seniorów – rosnącej grupy naszego społeczeństwa. Tam chciałbym aby miasto mocniej zaangażowało się finansowo. Natomiast jeśli, tak jak do tej pory, społeczność Rzeszowa w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego będzie chciała utrzymać dodatkowe finansowanie lokalne, to taka decyzja będzie obligatoryjna dla prezydenta miasta.

 

Redakcja: Centrum miasta wolne od samochodów: Hit czy Kit? Czy jako prezydent miasta będzie Pan/Pani dążyć do maksymalnego ograniczenia ruchu samochodowego w mieście? 

Jacek Strojny: Pierwszym działaniem powinno być ograniczenie wjazdu samochodów do miasta poprzez parkingi park&ride na głównych trasach wjazdowych do miasta. W najbliższych 5 latach konieczne jest podjęcie inwestycji uzupełniających infrastrukturę drogową i rowerową w mieście. W szczególności: most na południe od zapory, tunel na Langiewicza, droga wyjazdowa na północ z osiedla Kotuli do Wyzwolenia, obwodnica północo-wschodnia (przedłużenie ul. Sieciecha w kierunku drogi krajowej) oraz budowa ronda na Słocinie (Witolda/Paderewskiego). Konieczne jest także połączenie ścieżek rowerowych w spójną, wygodną i bezpieczną sieć komunikacyjną. Należy także radykalnie zmienić filozofię organizacji transportu zbiorowego (nowe trasy linii autobusowych w ramach układu pierścieniowo-promieniowego z uzupełniającymi trasami osiedlowymi). Bez koniecznych zmian infrastrukturalnych i organizacyjnych radykalne działania (np. nowe buspasy) spowodowałyby paraliż miasta i negatywny wpływ na środowisko – jeszcze większe korki i jeszcze większa emisja spalin. Podejmując działania w odniesieniu do centrum miasta warto brać pod uwagę pozytywne i negatywne doświadczenia innych miast, np. Krakowa.

 

Redakcja: Miasto neutralne klimatycznie; hit czy kit? Czy jako prezydent Rzeszowa będzie Pan/Pani dążyć do uczynienia z Rzeszowa miasta neutralnego klimatycznie? Jeśli tak, to jakimi metodami? Jeśli nie, to dlaczego?

Jacek Strojny: Przygotowanie miast na do zmian klimatu to jedno z największych wyzwań, także dla Rzeszowa. Nasze miasto, poprzez postępujący chaos urbanistyczny, niekontrolowaną zabudowę, olbrzymie korki, brak zaangażowania w wymianę kopciuchów oraz destrukcję terenów zielonych w centrum i dolinie Wisłoka aktualnie pogarsza a nie poprawia szanse na zbudowanie odporności klimatycznej. Chaotyczny rozwój oraz miasta utrudnia też osiągnięcie neutralności klimatycznej. Osobiście uważam, że szanse na aby ją uzyskać w 2030 r. są zerowe. Natomiast należy podejmować intensywne działania, aby stopniowo poprawiać odporność miasta w kontekście chociażby deszczy nawalnych, szybkich powodzi, dostępu do wody. W zakresie neutralności natomiast, projekt w którym uczestniczy Rzeszów powinien być podstawą do kreowania innowacji, w tym technologicznych, które pozwalają miastom ograniczać negatywny wpływ na środowisko oraz stopniowo budować odporność klimatyczną. Jest to niewątpliwa szansa do rozwoju startupów w Rzeszowie i aglomeracji rzeszowskiej. Wymaga to jednak realnego zarządzania całym projektem i nie ograniczania go jedynie do warstwy werbalnej. Kolejną kwestią jest przygotowanie firm i samorządu do sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD). Z mojej profesji, związanej z zarządzaniem projektami, chce podkreślić że już od kilku lat wdrażany jest na świecie, a od 3 lat w Polsce standard GPM (Green Project Management). 

 

Redakcja: Rzeszów miastem wielokulturowym; Hit czy kit? Czy Pana/Pani zdaniem wielokulturowość to szansa, czy zagrożenie dla miasta?

Jacek Strojny: Wielokulturowość to zarówno szansa i wyzwanie. Zależy jak zarządza się tym zjawiskiem. W wielu krajach i miastach powstają odizolowane enklawy tworzone przez grupy narodowościowe. Brak asymilacji, wzajemnego przenikania się i współkreowania społeczności prowadzi do napięć społecznych a nawet konfliktów na tle narodowościowym, religijnym czy ekonomicznym. W Rzeszowie pojawili się nie tylko nowi mieszkańcy z Ukrainy, ale także wielu pracowników korporacji międzynarodowych czy studentów z różnych stron świata. Konieczne jest zatem świadome zarządzanie różnorodnością oraz reagowanie na potencjalne obszary konfliktów. Ważne jest także dopasowywanie usług publicznych (np. oświaty) do zmieniającej się struktury społeczeństwa. Jednocześnie konieczne jest umiędzynaradawianie przestrzeni miejskiej, np. poprzez wprowadzanie napisów w j. angielskim w kluczowych z punktu widzenia komunikacji miejscach miasta z punktu.

 

 

Trzeci mail z odpowiedziami otrzymaliśmy od Konrada Fijołka

 

Redakcja: Pomnik Czynu Rewolucyjnego; Hit czy Kit? Zburzyć, przejąć przez miasto i odnowić a może zmienić jego symbolikę zachowując bryłę? 

Konrad Fijołek: Pomnik jest jednym z najbardziej charakterystycznych elementów przestrzeni Rzeszowa. Co równie istotne jest dziełem wybitnego rzeźbiarza – profesora Mariana Koniecznego i zgodnie z jego wolą, jestem zdeterminowany go bronić. Chcemy go przejąć, wyczyścić, odnowić i zachować jako jeden z najważniejszych symboli naszego miasta.

 

Redakcja: Marsz Równości w Rzeszowie: Hit czy Kit? Jeśli zostanie Pan/Pani prezydentem Rzeszowa to weźmie Pan/Pani w nim udział? Marsz dostanie wtedy patronat Prezydenta miasta? 

Konrad Fijołek: Marsz równości, jeśli tylko wpłynie do mnie taka prośba, obejmuję swoim patronatem, podobnie jak wiele innych inicjatyw społecznych. Jeśli tylko kalendarz na to pozwoli, wezmę w nim udział.

 

Redakcja: In vitro w Rzeszowie: Hit czy Kit? Czy jest Pan/Pani za kontynuacją programu dofinansowania in vitro z budżetu miasta? 

Konrad Fijołek: Program in vitro w Rzeszowie został wprowadzony z inicjatywy mieszkańców a także mojej. Z całą pewnością zostanie on utrzymany do czasu wprowadzenia regulacji na szczeblu centralnym. Wszystkie pary, które zostały zakwalifikowane do programu, będą mogły ukończyć program na dotychczasowych zasadach. To czy i w jakie formie program będzie kontynuowany po wejściu w życie ustawy, będzie zależało od regulacji jakie zostaną ostatecznie wprowadzone na szczeblu centralnym. Ale zdecydowanie chciałbym go kontynuować. 

 

Redakcja: Centrum miasta wolne od samochodów: Hit czy Kit? Czy jako prezydent miasta będzie Pan/Pani dążyć do maksymalnego ograniczenia ruchu samochodowego w mieście? 

Konrad Fijołek: Będę chciał sukcesywnie przywracać centrum miasta pieszym, czego przykładem są strefy pieszych, które powstały już na odcinkach ul. Mickiewicza, ul. Joselewicza czy ul. Jagiellońskiej. Nasze miasto na przestrzeni ostatnich lat intensywnie się rozwija, stało się atrakcyjne i przyciąga nowych mieszkańców, kolejnych inwestorów, którzy tworzą tu nowe miejsca pracy. Nie możemy też zapomnieć o uchodźcach, którzy postanowili pozostać w Rzeszowie. To wszystko wpłynęło na fakt, że mamy większy ruch na ulicach. Rozwiązaniem jest przede wszystkim budowa nowych dróg takich jak zakończona budowa ul. Warszawskiej i drogowych połączeń alternatywnych takich jak np. trwająca już budowa Wisłokostrady, czy przygotowane inwestycje jak obwodnica północna czy droga południowa z nowym mostem na Wisłoku. Jednocześnie, duży nacisk będę kładł na budowę parkingów na osiedlach oraz na obrzeżach miasta a także miejsc postojowych typu kiss&ride. Do tego dochodzi ciągła rozbudowa sieci ścieżek rowerowych oraz prace nad nową siatką połączeń autobusowych, dzięki której będą one kursowały częściej i szybciej. 

 

Redakcja: Miasto neutralne klimatycznie; hit czy kit? Czy jako prezydent Rzeszowa będzie Pan/Pani dążyć do uczynienia z Rzeszowa miasta neutralnego klimatycznie? Jeśli tak, to jakimi metodami? Jeśli nie, to dlaczego? 

Konrad Fijołek: Od samego początku swojej kadencji mówiłem o tym, że Rzeszów chce być neutralny klimatycznie i niezależny energetycznie. Zieleń jest nieodłącznym elementem naszego miasta, możemy pochwalić się gęstą siatką ścieżek rowerowych i licznymi działania miasta w zakresie ochrony środowiska. Nie bez powodu znaleźliśmy się w gronie 5 polskich miast, które biorą udział w unijnym projekcie pn. „Misja neutralnych dla klimatu i inteligentnych miast", i tym samym wyrażamy swoją gotowość do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2030 roku. Zarówno w szkołach jak i placówkach Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji a także na przykład w rzeszowskim centrum komunikacyjnym  zostały zamontowane panele fotowoltaiczne. W Rzeszowie niemal na każdym osiedlu budujemy parki kieszonkowe, gdzie można odpocząć od zgiełku miasta. Kilkanaście już mamy, w tym roku powstanie kolejne pięć. Do tego należy dodać powstanie dużego parku – na os. Kotuli, rewitalizację parku na Zalesiu, nasadzenia tysięcy drzew, z czego duża ich część to drzewa duże. Ważnym elementem mojej polityki jest wymiana taboru autobusowego na nisko i zeroemisyjny. Kupujemy autobusy elektryczne, gazowe a w nieodległej przyszłości pojazdy wodorowe. 

 

Redakcja: Rzeszów miastem wielokulturowym; Hit czy kit? Czy Pana/Pani zdaniem wielokulturowość to szansa, czy zagrożenie dla miasta?

Konrad Fijołek:  Na przestrzeni ostatnich 2,5 roku z miasta położonego na rubieżach Unii Europejskiej i Polski, staliśmy się miastem w centrum wydarzeń i o strategicznym znaczeniu dla Europy, a nawet świata. Mamy wojska natowskie, jesteśmy hubem transportowym, jeśli chodzi o pomoc militarną i humanitarną. Będziemy też miastem, które odegra znaczącą rolę w odbudowie Ukrainy. Tylko w ciągu tych 2,5 roku przyciągnęliśmy 13 nowych, międzynarodowych firm. W Rzeszowie mieszka kadra zagraniczna, która na stałe tu osiada w naszym mieście, mamy turystów, dla których nasze miasto nie jest tylko przystankiem w drodze w Bieszczady, jak to kiedyś bywało, tylko punktem docelowym. 

 

 

Czwarta na pytania odpowiedziała Karolina Pikuła

 

Redakcja: Pomnik Czynu Rewolucyjnego; Hit czy Kit? Zburzyć, przejąć przez miasto i odnowić a może zmienić jego symbolikę zachowując bryłę?

Karolina Pikuła: Będę w tym przypadku demokratą, toteż należy zdać się na wolę mieszkańców. Z dostępnych mi źródeł i sondaży wynika, że Rzeszowianie chcą pozostawienia pomnika.

Redakcja: Marsz Równości w Rzeszowie: Hit czy Kit? Jeśli zostanie Pan/Pani prezydentem Rzeszowa to weźmie Pan/Pani w nim udział? Marsz dostanie wtedy patronat Prezydenta miasta?

Karolina Pikuła: Kit. Nie, nie wezmę udziału i nie obejmę żadnym patronatem. 

Redakcja: In vitro w Rzeszowie: Hit czy Kit? Czy jest Pan/Pani za kontynuacją programu dofinansowania in vitro z budżetu miasta?

Karolina Pikuła: Zarówno ja, jak i moja formacja opowiadamy się za życiem, a proces związany z selekcją i magazynowaniem podczas in vitro stoi w jawnej sprzeczności z prawem do życia. Apeluję tu do Wszystkich, aby przed oceną zapoznali się DOKŁADNIE jak wygląda ww. proces, a nie zaspokajali się jedyną szerzoną medialnie narracją. Myślę, że wtedy każda kobieta i mężczyzna inaczej spojrzy. Polecam film Grzegorza Brauna "Eugenika - w imię postępu" z udziałem ekspertów, lekarzy, naukowców.

Redakcja: Centrum miasta wolne od samochodów: Hit czy Kit? Czy jako prezydent miasta będzie Pan/Pani dążyć do maksymalnego ograniczenia ruchu samochodowego w mieście?

Karolina Pikuła: Kit. Jestem za propagowaniem ekologii zaczynając od małych rzeczy i siebie samego. Tzw. "strefy czystego transportu"  to strefy wykluczenia osób uboższych, których nie stać na nowe auto. To zamach na wolność. To ryzyko, że ludzie ze starszym samochodem nie będą mogli samodzielnie i pilnie skorzystać z infrastruktury w centrum tj. szpital, urząd czy sąd.

Redakcja: Miasto neutralne klimatycznie; hit czy kit? Czy jako prezydent Rzeszowa będzie Pan/Pani dążyć do uczynienia z Rzeszowa miasta neutralnego klimatycznie? Jeśli tak, to jakimi metodami? Jeśli nie, to dlaczego?

Karolina Pikuła: Kit. Drodzy Państwo odpowiedzcie sobie na pytanie czy chcecie mieć dyktowany  z Unii Europejskiej przymus termoizolacji swojego domu, zakaz palenia drewnem w kominku, dodatkowe opłaty za posiadanie, używanie samochodu spalinowego, a docelowo zakaz rejestracji nowych aut spalinowych, ograniczenia w zakresie produkcji rolniczej? Ekologia jest ważna, ale ideologia ekoterrorystyczna nie. 

Redakcja: Rzeszów miastem wielokulturowym; Hit czy kit? Czy Pana/Pani zdaniem wielokulturowość to szansa, czy zagrożenie dla miasta?

Karolina Pikuła: Zależy na ile ingeruje w tożsamość narodową. Pracowałam w międzynarodowych liniach lotniczych, uważam, że poznawanie obcych kultur ubogaca i rozwija, ale to co obecnie próbuje się przeforsować pod płaszczykiem gościnności to jawna próba zniszczenia naszej narodowości, czemu jestem stanowczo przeciwna. Polacy to bardzo gościnny naród, ale to nasz naród ma być gospodarzem we własnym kraju. 

 

Niestety, ani Waldemar Szumny, ani dr Janusz Niemier, mimo naszych próśb, nie znaleźli czasu na przesłanie nam odpowiedzi.

Mamy nadzieję, że zaprezentowane odpowiedzi pomogą naszym czytelnikom w wyborze prezydenta Rzeszowa.

[AKTUALIZACJA 19.04.2024]

Jako ostatni, po naszych wielokrotnych telefonach, prośbach kierowanych przez innych radnych PiS oraz pytaniach wypowiadanych podczas kilku konferencji prasowych kandydata, na nasze pytania odpowiedział Waldemar Szumny. Oto one:

Redakcja: Pomnik Czynu Rewolucyjnego; Hit czy Kit? Zburzyć, przejąć przez miasto i odnowić a może zmienić jego symbolikę zachowując bryłę?

Waldemar Szumny: Należy podjąć kroki zmieniające symbolikę pomnika, aby nie kolidował on z przepisami ustawy zakazującej propagowanie systemów totalitarnych. Uważam, że nie ma potrzeby jego burzenia, a efekt końcowy będzie zgodny z obowiązującymi przepisami.

 

Redakcja: Marsz Równości w Rzeszowie: Hit czy Kit? Jeśli zostanie Pan/Pani prezydentem Rzeszowa to weźmie Pan/Pani w nim udział? Marsz dostanie wtedy patronat Prezydenta miasta?

Waldemar Szumny: W przypadku objęcia patronatem jakiejkolwiek inicjatywy, decyzje będę podejmował indywidualnie po uwzględnieniu kwestii wynikających m.in. z bezpieczeństwa mieszkańców. Nie wykluczam też uczestnictwa w przedsięwzięciach organizowanych przez rzeszowianki i rzeszowian.

 

Redakcja: In vitro w Rzeszowie: Hit czy Kit? Czy jest Pan/Pani za kontynuacją programu dofinansowania in vitro z budżetu miasta?

Waldemar Szumny: Finansowanie zabiegów in vitro będzie od 1 czerwca realizowane z budżetu państwa. Zatem zaoszczędzone w ten sposób środki możemy przeznaczyć na inne działania np. o charakterze inwestycyjnym.

 

Redakcja: Centrum miasta wolne od samochodów: Hit czy Kit? Czy jako prezydent miasta będzie Pan/Pani dążyć do maksymalnego ograniczenia ruchu samochodowego w mieście?

Waldemar Szumny: Wszelkie próby maksymalnego ograniczania ruchu samochodowego w Rzeszowie są skazane na niepowodzenie. Musimy skupić się maksymalnie na promocji korzystania z publicznego transportu zbiorowego, zagęścić siatkę połączeń, przygotować się do wdrożenia niskoemisyjnego transportu miejskiego oraz wybudować dodatkowe parkingi (które nie muszą oczywiście znajdować się w samym centrum). Nie można też zapominać o drogach rowerowych, których reforma powinna zacząć się możliwie szybko. Pozytywnym efektem tych działań będzie ograniczenie ruchu w centrum.

 

Redakcja: Miasto neutralne klimatycznie; hit czy kit? Czy jako prezydent Rzeszowa będzie Pan/Pani dążyć do uczynienia z Rzeszowa miasta neutralnego klimatycznie? Jeśli tak, to jakimi metodami? Jeśli nie, to dlaczego? 

Waldemar Szumny: Kandydat nie udzielił odpowiedzi na to pytanie.

 

Redakcja: Rzeszów miastem wielokulturowym; Hit czy kit? Czy Pana/Pani zdaniem wielokulturowość to szansa, czy zagrożenie dla miasta?

Waldemar Szumny: Tu wszystko zależy od tego, jak zdefiniujemy wielokulturowość w ujęciu naszym, rzeszowskim. Mam tu na myśli mieszkańców Ukrainy, którzy z racji działań wojennych licznie pojawili się w naszym mieście. Poprzez rozsądną i zaplanowaną politykę miasta są dla Rzeszowa szansą. Jeśli chodzi o przedstawicieli innych kultur, to do tej pory w Rzeszowie nie było z tym większych problemów. Wśród studentów od lat pojawiają się młodzi ludzie różnych kultur i raczej dobrze asymilują się w naszym społeczeństwie.


Napisz komentarz
Komentarze
Ostatnie komentarze
Autor komentarza: jacekTreść komentarza: Obajtek to mafiozo. Widać to po jego pracy od czasów rodzinnych. Wszystkich okraść, upodlić i udawać świętego. Jeśli ludzie z podkarpacia go wybiorą to ponownie okażą się ludźmi ze średniowiecza.Data dodania komentarza: 26.05.2024, 20:21Źródło komentarza: Daniel Obajtek - kandydat widmo? "Spotkajmy się na Orlenie w Trzcianie"Autor komentarza: SzamanTreść komentarza: Wszystkich na front, siedzą na socjalach, nie pracują, tylko imprezy i rozrywki!!! Na upadlinę, bronić kraju!!!Data dodania komentarza: 26.05.2024, 11:17Źródło komentarza: Ukraińcy mieszkający w Polsce wrócą na front?Autor komentarza: wyborcaTreść komentarza: ciemny lud i tak wybierze bo Jarosław kazałData dodania komentarza: 24.05.2024, 16:45Źródło komentarza: Daniel Obajtek - kandydat widmo? "Spotkajmy się na Orlenie w Trzcianie"Autor komentarza: RZESZOWIAKTreść komentarza: Wyborcy Podkarpacia nie wybierajcie przyszłych skazanych do parlamentu europejskiego. Czy PiS na Podkarpaciu nie ma już czystych kandydatów z własnego regionu tylko podejrzanych chcących chronić się za immunitetem . Przecież Obajtek nie jest nawet z naszego województwa. Niech kandyduje z Pcimia.Data dodania komentarza: 23.05.2024, 19:15Źródło komentarza: Daniel Obajtek - kandydat widmo? "Spotkajmy się na Orlenie w Trzcianie"Autor komentarza: lózakTreść komentarza: poczekaj jeszcze 100 lat aż schody staną się zabytkiem to kasa się znajdzieData dodania komentarza: 22.05.2024, 21:13Źródło komentarza: Dotacje na rzeszowskie zabytki na prace konserwatorskieAutor komentarza: ObywatelTreść komentarza: Po co ta Borkowska tak poszła?? Chyba obrażać i poniżać ludzi!! To najlepiej potrafi. Natomiast Skoczylasowi brakuje bardzo dużo. Po pierwsze musi nauczyć się wypowiadać samodzielnie a nie z kartki czytać.Data dodania komentarza: 22.05.2024, 13:52Źródło komentarza: Aldona Napieracz przewodniczącą Rady Miasta i Gminy Głogów Młp.
Reklama
Reklama
Reklama